Cele

Zgodnie ze Statutem głównym celem Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” jest zabezpieczanie i przekazywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego Prymasa Tysiąclecia, podkreślanie wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w jego nauczaniu.

Sposoby realizacji celu według Statutu Fundacji:

  • Finansowanie archiwizacji tekstów, zdjęć, nagrań filmów, pamiątek związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia
  • Rozpowszechnianie pozycji wydawniczych drukowanych i elektronicznych młodemu pokoleniu, szkołom, parafiom, ruchom katolickim, centrom duchowości Stefana kard. Wyszyńskiego.
  • Organizowanie sesji, konkursów, sympozjów, wystaw, odczytów, koncertów, klubów, aukcji i promocji pozycji wydawniczych Kardynała Wyszyńskiego, przekazywanie ich czytelniom i bibliotekom.
  • Budowa, wyposażenie i prowadzenie ośrodków duchowości (domów, domów rekolekcyjnych, centrów) Stefana kard. Wyszyńskiego.
  • Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i wychowawczych opartych na nauczaniu Księdza Prymasa celem obrony społeczeństwa przed m.in. aborcją, przemocą, prostytucją, pornografią, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem.
  • Przyznawanie stypendiów zajmującym się problematyką życia i nauczania Prymasa Tysiąclecia.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Osoby zaangażowane wykonują prace wolontaryjnie.

Projekty Fundacji są finansowane przez darczyńców.

Finansowanie darowizn rzeczowych oraz projektów przez Fundację odbywa się w przypadku posiadania dostatecznych środków na te cele.